Date Sheet 2023-24

SNO. Date Sheet No. DATE SUBJECT
01 KSS/01/23-24 10.02.2023 (Annual Exams, 2022-23) for (IX & XI)